Statutul A.E. Azimut

Categoria părinte: Despre noi Categorie: Documentele Azimut Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2009 Tipărire Email

Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 1. elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);
 2. explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
 3. modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
 4. drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
 5. categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
 6. atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 7. destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.

STATUTUL ASOCIAŢIEI DE ECOTURISM “AZIMUT”

ART. 1 Se constituie, în baza Legii nr. 246/2005 şi potrivit prezentului Statut, Asociaţia de
Ecoturism “Azimut”.
ART. 2 Asociaţia de Ecoturism “Azimut” este persoană juridică de drept privat cu scop
nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005, ai cărei membri fondatori
sunt:
1. Lambrinoc Laurenţiu, 
2. Dincă Adrian,
3. Stan Andrei Marian
4. Şerban Alexandru Adrian
5. Olariu Bogdan
6. Trofeo Maria-Luiza
7. Necşulescu Simona-Alina
8. Vădan Mihaela-Patricia
9. Cănănău-Voiţă Radu
10. Constantin Radu Beniamin
11. Stana Iulian
ART. 3 Asociaţia de Ecoturism “Azimut” este persoană juridică română de drept privat, având
denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 75090 din 13.07.2009,
eliberata de către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
ART. 4 Asociaţia de Ecoturism “Azimut” este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit,
independentă, cu beneficiu public.
ART. 5 Durata şi sediul
Asociaţia de Ecoturism “Azimut” se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată şi are
sediul în Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu, numărul 186, bloc E, scara 1, apartament 21.
ART. 6 Asociaţia de Ecoturism “Azimut” poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din
ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în
uniuni sau federaţii cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru
îndeplinirea scopului propus.
ART. 7 Scopul
Membrii Asociaţiei de Ecoturism “Azimut” doresc să se asocieze în scopul practicării şi
promovării turismului durabil sub toate formele sale (volunturism, ecoturism, turism de aventură),
evaluării, conservării şi promovării patrimoniului turistic naţional, stimulării interesului şi
preocupărilor tinerilor faţă de cunoaşterea naturii.
ART. 8 Activităţi
Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:
 1. Crearea unei baze de date proprii (website, revistă electronică de ecoturism, bibliotecă virtuală etc.);
 2. Editarea şi publicarea unor materiale informative specifice (pliante, broşuri, reviste, postere hărţi, ghiduri turistice);
 3. Promovarea parcurilor naţionale şi naturale din România prin elaborarea, producerea şi difuzarea de monografii, hărţi, broşuri, pliante, producţii audio-video;
 4. Participarea la competiţii de turism sportiv naţionale şi internaţionale;
 5. Organizarea şi derularea unor activităţi ecoturistice pentru tineret (excursii, cantonamente şi concursuri) în reţeaua parcurilor naţionale şi naturale din România în vederea dezvoltării turismului sportiv-recreativ pentru tineret, ca mijloc de educaţie şi loisir;
 6. Organizarea unor cursuri/stagii de formare şi schimburi de experienţă în domeniulecoturismului adresate tinerilor;
 7. Organizarea de conferinţe, proiecţii video şi expoziţii foto cu tematică ecoturistică;
 8. Desfăşurarea unor campanii de informare a tinerilor cu privire la conceptele de "turism durabil- ecoturism", "conservarea biodiversităţii", "parc natural/naţional" şi "turism sportiv-recreativ”;
 9. Conservarea şi îmbunătăţirea patrimoniului de trasee turistice marcate, a izvoarelor şi locurilor de popas şi refugiu prin activităţi de remarcare, igienizare şi amenajare a traseelor turistice şi a locurilor de campare;
 10. Elaborarea şi implementarea unor proiecte care să contribuie la bunăstarea locală a comunităţilor din zonele turistice incluse în reţeaua parcurilor naţionale şi naturale din România;:
 11. Colaborarea cu asociaţii şi instituţii ce au scopuri şi obiective comune în vederea corelării eforturilor de îndeplinire a obiectivelor propuse;
 12. Atragerea şi îndrumarea celor care doresc să se perfecţioneze şi să se iniţieze în domeniile de activitate specifice clubului;
 13. Realizarea de expediţii cu scop informativ, turistic sau ştiinţific în ţară şi străinătate.
ART. 9 Membrii
Asociaţia de Ecoturism “Azimut” este compusă din:
 1. Membri activi;
 2. Membri aderenţi ;
 3. Membri de onoare;
Poate deveni membru aderent al Asociaţiei de Ecoturism “Azimut” orice persoană, indiferent de naţionalitate, sex sau religie, cu vârsta minimă 14 ani, care depune o cerere de adeziune scrisă.  Calitatea de membru aderent se dobândeşte prin aprobarea cererii de adeziune de către Consiliul Director. În cazul în care persoana are vârsta sub 18 ani este necesar acordul tutorelui legal.
Membrii aderenţi pot dobândi calitatea de membru activ după implicarea timp de 6 luni în proiectele şi activităţile asociaţiei ca membri aderenţi, prin decizia Consiliului Director, în urma cererii sau recomandării unui membru activ. 
Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.
Calitatea de membru al Asociaţiei de Ecoturism “Azimut” se pierde într-una din următoarele situaţii:
1. La cerere, adresată Consiliului Director;
2. Prin deces;
3. Prin excluderea din cadrul asociaţiei, votată în Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.
ART. 10 Drepturile şi obligaţiile membrilor.
Membrii Asociaţiei de Ecoturism “Azimut” au următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să participe la activităţile organizate de asociaţie;
2. Să folosească baza materială a asociaţiei;
3. Să beneficieze de burse, premii, diurne sau decontări eligibile (conform Legii Voluntariatului);
4. Să facă propuneri în Adunarea Generală;
5. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere (fac excepţie de la acest drept membrii
aderenţi şi cei de onoare);
6. Să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere;
7. Să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei;
8. Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei;
9. Să cotizeze periodic cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de către Consiliul Director.
ART. 11 Structura
Organul de conducere al Asociaţia de Ecoturism “Azimut” este Adunarea Generală, alcătuită
din totalitatea asociaţilor.
Organul executiv al Asociaţiei de Ecoturism “Azimut” este Consiliul Director .
Organul de control al Asociaţiei de Ecoturism “Azimut” este Cenzorul Asociaţiei.
ART. 12 Adunarea Generală
Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al Asociaţiei.
Adunarea Generală este compusă din totalitatea membrilor Asociaţiei.
Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru activ având dreptul la un singur vot.
ART. 13 Şedinţele Adunării Generale
Adunarea Generală se întruneşte o data pe an în şedinţă ordinară, şi în şedinţe extraordinare
ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus
unu din membrii activi ai Asociaţiei.
ART. 14 Convocarea Adunării Generale
Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puţin 1/3 din
numărul asociaţilor cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise sau
telefonice.
Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puţin
1/2 din numărul asociaţilor cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise sau
telefonice.
ART. 15 Atribuţiile Adunării Generale
Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
1. Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;
3. Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi a Preşedintelui;
4. Alegerea şi revocarea Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
5. Înfiinţarea de filiale;
6. Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
7. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;
8. Stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
9. Aplicarea sancţiunilor de excludere din asociaţie la propunerea Consiliului Director;
10. Acordarea titlului de membru de onoare la propunerea Consiliului Director ;
11. Aprobarea Regulamentului Interior de funcţionare al asociaţiei;
12. Decizia asupra: modului de rezolvare a litigiilor, modului de votare, tipurilor de sancţiuni şi
modului de aplicare a acestora, procedurilor de admitere sau excludere a membrilor ;
13. Orice alte atribuţii prevăzute în lege şi în prezentul statut.
ART. 16 Consiliul Director
Consiliul Director este organul de conducere şi administrare al Asociaţiei de Ecoturism
“Azimut” şi este compus dintr-un număr impar de membri, minimum trei şi maximum şapte.
Preşedintele conduce Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.
ART. 17 Şedinţele Consiliului Director
Consiliul Director se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe lună şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.
Consiliul Director se convoacă în sesiuni ordinare de către Preşedinte sau în lipsa acestuia
de Vicepreşedinte, iar în sesiuni extraordinare de Preşedinte sau de cel puţin 2/3 dintre membrii
Consiliului Director.
Şedinţele Consiliului Director sunt statutar întrunite în condiţiile participării a 2/3 (două treimi)
din numărul membrilor săi. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit şedinţa se suspendă,
urmând a fi reconvocată la o data ulterioară, în cel mult 5 zile de la data primei şedinţe.
În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul Director adoptă hotărâri în cadrul şedinţelor ordinare şi
extraordinare, cu votul majorităţii simple a membrilor care-l compun. De regulă, votul este
deschis, membrii Consiliului putând hotărî, cu majoritate simplă, ca votul să fie secret.
La sesiunile Consiliului Director pot participa şi membrii asociaţiei, cu acordul Preşedintelui
sau a jumătate plus unu din membrii prezenţi ai Consiliului Director.
Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având
dreptul la un singur vot. În caz de paritate, preşedintele Asociaţiei decide.
Actele elaborate de Consiliul Director vor fi semnate de preşedinte şi contrasemnate de
vicepreşedinte şi de secretar. Actele nesemnate de preşedinte sunt nule de drept şi de facto.
ART. 18 Atribuţiile Consiliului Director .
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director :
1. Prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
2. Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
3. Aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
4. Aprobă primirea de noi membri aderenţi şi hotărăşte retragerea calităţii de membru, la cererea celui în cauză, sau la propunerea a cel puţin doi membri ai asociaţiei în cazul încălcării obligaţiilor statutare;
5. Poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală; 
6. Hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
7. Stabileşte nivelul cotizaţiilor, precum şi modalităţile de plată a acestora ;
8. Propune Adunării Generale casarea mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a obiectelor de inventar;
9. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
ART. 19 Activitatea de control
Activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi a activităţii economico-financiare a asociaţiei este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea Generală. Daca este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de Cenzori, compusă dintr-un număr impar de membri, care să preia atribuţiile de control al activităţii asociaţiei. Din Comisia de Cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al asociaţiei şi un expert contabil. 
ART. 20 Preşedintele
Preşedintele este ales prin vot egal, direct şi liber exprimat, de către Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani. Alegerile se bazează pe prezentarea de candidaturi şi propuneri. Este declarat ales candidatul care a întrunit, la primele alegeri, majoritatea de voturi ale alegătorilor. În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate se organizează noi alegeri între primii doi candidaţi stabiliţi in ordinea numărului de voturi obţinute la primele alegeri. Noile alegeri se vor organiza în termen de cel mult 5 (cinci) zile, de la primele alegeri, fiind declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. 
Preşedintele Asociaţiei de Ecoturism “Azimut” are următoarele atribuţii:
1. Supraveghează şi coordonează activitatea Consiliului Director;
2. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi a Consiliului Director;
3. Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;
4. Coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei;
5. Prezidează Adunarea Generală;
6. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
În lipsa Preşedintelui asociaţiei, vicepreşedintele exercită atribuţiile acestuia.
ART. 21 Vicepreşedintele
Vicepreşedintele este ales de Adunarea Generală, la propunerea Preşedintelui, cu un mandat de 2 ani.
Vicepreşedintele are următoarele atribuţii:
1. Înlocuieşte preşedintele în lipsa acestuia;
2. Se ocupă de promovarea imaginii clubului prin diverse mijloace;
3. Stabileşte, împreuna cu preşedintele şi secretarul general, contacte cu alte societăţi naţionale
şi internaţionale, în vederea organizării unor manifestări comune.
ART. 22 Secretarul General
Secretarul General al Asociaţia de Ecoturism “Azimut” este ales de Adunarea Generală, la propunerea Preşedintelui, cu un mandat de 2 ani.
Secretarul General are următoarele atribuţii:
1. Rezolvă problemele curente ale asociaţiei împreună cu preşedintele;
2. Pregăteşte întrunirile Consiliului Director şi Adunării Generale;
3. Răspunde de arhivarea documentelor asociaţiei şi de evidenţa membrilor;
4. Coordonează comunicarea între membrii asociaţiei, precum şi acţiunile Consiliului Director.
ART. 23 Patrimoniul.
Patrimoniul asociaţiei este alcătuit din:
1. Cotizaţii, donaţii, finanţări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, sponsorizări, moşteniri;
2. Activităţi economice proprii, în măsura în care acestea sunt în concordanţă cu scopul asociaţiei;
3. Înfiinţarea de societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei;
4. Alte venituri prevăzute de lege.
ART. 24 Modificarea statutului
Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. Prezentul Statut redactat în limba româna, în 5 (cinci) exemplare a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire şi intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Sectorului 6.
ART. 25 Dizolvare
Dizolvarea Asociaţiei necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. În caz de dizolvare, bunurile şi fondurile Asociaţiei intră în patrimoniul unei alte asociaţii sau fundaţii cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de Adunarea Generală.

 

Accesări: 6977
Print Friendly, PDF & Email

Sustinem