Legea nr.137 din 29 decembrie 1995

Categoria părinte: Resurse Categorie: Legislatie Publicat: Miercuri, 28 Aprilie 2010 Tipărire Email
Legea protecţiei mediului
CAPITOLUL I

Principii şi dispoziţii generale

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea protecţiei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii.

Art. 2. - Formularea definiţiilor din această lege este cuprinsă în anexa nr. I la prezenta lege.

Art. 3. - Principiile şi elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile, sunt:

 1. principiul precauţiei în luarea deciziei;
 2. principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor;
 3. principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;
 4. principul "poluatorul plăteşte";
 5. înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor;
 6. crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediului;
 7. utilizarea durabilă;
 8. menţinerea, ameliorarea calităţii mediului şi reconstrucţia zonelor deteriorate;
 9. crearea unui cadru de participare a organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea deciziilor;
 10. dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului.

Art. 4. - Modalităţile de implementare a principiilor şi a elementelor strategice sunt:

a) adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare;
b) obligativitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor, programelor sau a activităţilor;
c) corelarea planificării de mediu cu cea de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
d) introducerea pârghiilor economice stimulative sau coercitive;
e) rezolvarea, pe niveluri de competenţă, a problemelor de mediu, în funcţie de amploarea acestora;
f) elaborarea de norme şi standarde, armonizarea acestora cu reglementările internaţionale şi introducerea programelor pentru conformare;
g) promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul protecţiei mediului;
h) instruirea şi educarea populaţiei, precum şi participarea organizaţiilor neguvernamentale la elaborarea şi aplicarea deciziilor.

Art. 5. - Statul recunoaşte tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos, garantând în acest scop:

a) accesul la informaţiile privind calitatea mediului;
b) dreptul de a se asocia în organizaţii de apărare a calităţii mediului;
c) dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislaţiei şi a normelor de mediu, eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu, inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociaţii, autorităţilor administrative sau judecătoreşti în vederea prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect;
e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.

Art. 6. - Protecţia mediului constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.

Art. 7. - Responsabilitatea privind protecţia mediului revine autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi agenţiilor sale teritoriale.

CAPITOLUL II

Reglementarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului

Secţiunea 1

Procedura de autorizare

Art. 8. - Autorităţile pentru protecţia mediului conduc procedura de autorizare şi emit acorduri şi autorizaţii de mediu în conformitate cu art. 11.

Cererea de acord de mediu este obligatorie pentru investiţii noi, modificarea celor existente şi pentru activităţile prevăzute în anexa nr. II la prezenta lege. Cererea de autorizaţie este obligatorie la punerea în funcţiune a obiectivelor noi care au acord de mediu şi, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru activităţile existente.

Activităţile care nu implică lucrări de construcţii-montaj necesită numai autorizaţie de mediu, cu excepţia celor prevăzute la pct. 8 lit. g) şi i) din anexa nr. II la prezenta lege.

Acordul şi/sau autorizaţia de mediu se eliberează după obţinerea tuturor celorlalte avize necesare, potrivit legii.

Art. 9. - Autoritatea centrală pentru protecţia mediului elaborează procedura specifică de autorizare pentru activităţile economice şi sociale, modelul-cadru de întocmire a raportului privind studiul de impact asupra mediului şi nivelul competent să elibereze acordul şi/sau, după caz, autorizaţia de mediu, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Valabilitatea acordului şi a autorizaţiei de mediu este de maximum 5 ani.

Acordul sau autorizaţia de mediu nu se emite în cazul în care nici o variantă de proiect sau program pentru conformare nu prevede eliminarea efectelor negative asupra mediului, raportate la standardele şi la reglementările în vigoare.

Art. 10. - Acordul sau autorizaţia de mediu poate fi revizuită, dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, şi în cazul reînnoirii acestora, când se poate cere şi refacerea raportului privind studiul de impact asupra mediului.

Acordul sau autorizaţia de mediu se suspendă pentru neconformare cu prevederile precizate în aceasta, după o somaţie prealabilă, cu termen, şi se menţine până la eliminarea cauzelor care au determinat suspendarea, dar nu mai mult de 6 luni.

Autorităţile pentru protecţia mediului dispun, după expirarea termenului de suspendare, oprirea execuţiei proiectului sau încetarea activităţii.

Pentru activităţile existente care nu întrunesc condiţiile de autorizare, autoritatea pentru protecţia mediului dispune efectuarea bilanţului de mediu şi stabileşte programul pentru conformare, de comun acord cu titularul. După expirarea fiecărui termen acordat, în caz de neconformare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune încetarea activităţii respective. Dispoziţia de încetare este executorie. Litigiile generate de eliberarea, revizuirea sau de suspendarea acordului ori a autorizaţiei de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 11. - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului constă din fazele: preliminară, propriu-zisă şi cea de analiză şi validare.

Autoritatea pentru protecţia mediului organizează şi decide aplicarea fazelor procedurii, după cum urmează:
a) cererea, însoţită de descrierea proiectului, adresată în scris autorităţii pentru protecţia mediului de către titularul proiectului sau al activităţii;
b) încadrarea acţiunii propuse în tipurile de activităţi care se supun sau nu studiului de impact asupra mediului; dacă sunt necesare informaţii suplimentare, se poate cere titularului un studiu preliminar;
c) analiza scopului acţiunii propuse, cu participarea autorităţii pentru protecţia mediului, a titularului, a unor experţi şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, care pot fi afectaţi de modificările de mediu generate de punerea în aplicare a acesteia;
d) întocmirea de către autoritatea pentru protecţia mediului a îndrumarului cu problemele rezultate pe baza analizei conform lit. c) şi care trebuie urmărite în raportul privind studiul de impact asupra mediului; comunicarea acestuia către titular, o dată cu lista celorlalte avize necesar a fi obţinute;
e) prezentarea, de către titularul proiectului sau al activităţii, a raportului privind studiul de impact asupra mediului, ţinând seama de toate alternativele, inclusiv de cea de renunţare la acţiunea propusă;
f) analiza preliminară a raportului de către autoritatea pentru protecţia mediului şi acceptarea sau dispunerea motivată a refacerii acestuia;
g) aducerea la cunoştinţă şi dezbaterea publică a raportului; consemnarea observaţiilor şi a concluziilor rezultate;
h) decizia finală a autorităţii pentru protecţia mediului, făcută publică şi motivată pe baza celor constatate la lit. f) şi g);
i) eliberarea sau respingerea motivată a acordului sau a autorizaţiei de mediu în maximum 30 de zile de la decizia finală.

Art. 12. - Procedura de autorizare este publică. Mediatizarea proiectelor şi activităţilor pentru care se cere acord sau autorizaţie de mediu şi a studiilor de impact, precum şi dezbaterea publică se asigură de către autoritatea pentru protecţia mediului.

Studiile de impact se realizează prin unităţi specializate, persoane fizice sau juridice atestate, cheltuielile fiind suportate de titularul proiectului sau al activităţii şi atunci când i se cere refacerea sau reluarea studiului. Răspunderea pentru realitatea informaţiilor furnizate privind acţiunea propusă revine titularului, iar pentru corectitudinea raportului studiului de impact, executantului acestuia.

Art. 13. - Autorităţile pentru protecţia mediului încasează sumele provenite din taxele pentru emiterea acordurilor şi autorizaţiilor de mediu.

Cuantumul taxelor se stabileşte la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - Autorităţile pentru protecţia mediului încasează, de asemenea, sume provenite din tarife pentru lucrările şi serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, în cadrul activităţilor pe care le desfăşoară în limitele competenţelor lor legale.

Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor prestate, precum şi cuantumul tarifelor se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi se publică în Monitorul Oficial al României.

Sumele încasate din tarife se utilizează de autorităţile pentru protecţia mediului, pentru finanţarea unor cheltuieli materiale, expertize tehnice, dotări şi investiţii specifice. Acestea se evidenţiază într-un cont distinct şi se gestionează în regim extrabugetar.

Autorităţile pentru protecţia mediului pot utiliza o cotă de până la 15% din aceste venituri extrabugetare pentru acordarea de stimulente personalului acestora. Metodologia de acordare a stimulentelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Disponibilităţile înregistrate şi neutilizate la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii prevăzute la alineatele precedente.

Art. 15. - La schimbarea destinaţiei sau a proprietarului investiţiei, precum şi la încetarea activităţilor generatoare de impact asupra mediului este obligatorie asigurarea efectuării bilanţului de mediu de către fostul proprietar, în scopul stabilirii obligaţiilor privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţii respective. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului revizuieşte bilanţul de mediu, stabileşte programul pentru conformare, iar fostul proprietar negociază cu noul proprietar asumarea unor obligaţii anterioare şi compensaţiile de care va beneficia prin aplicarea măsurilor de protecţie şi reconstrucţie ecologică.

Secţiunea a 2-a

Regimul substanţelor şi deşeurilor periculoase, precum şi al altor deşeuri

Art. 16. - Activităţile supuse unui regim special de gestionare şi gospodărire privesc fabricarea, comercializarea şi utilizarea substanţelor periculoase şi transportul, tranzitul, depozitarea temporară sau definitivă, distrugerea, manipularea, precum şi importul şi exportul de substanţe şi deşeuri periculoase.

Art. 17. - Importul în România de deşeuri de orice natură, în stare brută sau prelucrată, este interzis, cu excepţia anumitor categorii de deşeuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, în conformitate cu reglementările dispuse prin acte normative propuse de autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi aprobate de Guvern.

Tranzitul şi exportul de deşeuri de orice natură se pot realiza în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte.

Art. 18. - Activităţile prevăzute la art. 16 şi 17 sunt permise numai în baza acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu.

Art. 19. - Autoritatea centrală şi agenţiile pentru protecţia mediului, după caz, supraveghează şi controlează respectarea reglementărilor privind substanţele şi deşeurile periculoase.

Art. 20. - Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să ia măsuri de prevenire şi limitare a impactului asupra mediului al substanţelor şi deşeurilor de orice natură şi să anunţe autorităţile teritoriale pentru mediu despre orice activitate neconformă cu reglementările legale.

Art. 21. - Autorităţile vamale controlează şi răspund de aplicarea prevederilor art. 18 referitoare la intrarea şi ieşirea substanţelor şi deşeurilor periculoase din ţară, pe baza reglementărilor autorităţii centrale pentru protecţia mediului.

Art. 22. - Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii în domeniu:
a) să ţină evidenţa strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi deşeurilor periculoase, inclusiv recipienţii şi ambalajele acestora care intră în sfera lor de activitate, şi să furnizeze lunar autorităţilor competente pentru protecţia mediului datele necesare;
b) să ceară acordul şi/sau autorizaţia de mediu şi să aplice reglementările legale privind substanţele şi deşeurile periculoase;
c) să asigure, prin sisteme proprii, supravegherea mediului, pe baza prevederilor din autorizaţia de mediu, pentru identificarea şi prevenirea riscurilor, să ţină evidenţa rezultatelor şi să anunţe iminenţa sau producerea unor eliminări neprevăzute sau a accidentelor, autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi de apărare împotriva dezastrelor.

Art. 23. - Autoritatea centrală pentru protecţia mediului elaborează, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, reglementările privind:
a) amplasarea, amenajarea şi supravegherea diferitelor tipuri de depozite;
b) colectarea, prelucrarea, tratarea, neutralizarea deşeurilor, precum şi reciclarea celor refolosibile;
c) transportul deşeurilor;
d) refacerea cadrului natural al zonelor deteriorate;
e) instalaţiile pentru incinerarea deşeurilor industriale, menajere, agricole şi altele;
f) instalaţiile de epurare a apelor uzate şi a nămolurilor;
g) folosirea nămolurilor, a apelor uzate, a deşeurilor industriale, menajere şi a celor rezultate din incinerare;
h) procedura de autorizare pentru amplasarea şi amenajarea depozitelor, transportul, incinerarea, prelucrarea şi utilizarea deşeurilor de orice fel;
i) importul, exportul şi tranzitul de deşeuri şi substanţe periculoase.

Art. 24. - Controlul gospodăririi deşeurilor de orice fel revine autorităţilor pentru protecţia mediului şi celorlalte autorităţi competente, potrivit legii.

Art. 25. - Autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice şi juridice, care au în profilul lor activităţi supuse reglementărilor cuprinse în art. 23, au următoarele obligaţii:

a) să ceară acordul şi/sau autorizaţia de mediu, conform art. 23 lit. h);
b) să depoziteze deşeurile menajere, industriale, agricole sau altele, numai pe suprafeţe autorizate în acest scop;
c) să utilizeze, în cazul incinerării deşeurilor, numai instalaţii omologate de către autorităţile pentru protecţia mediului şi sănătate;
d) să amenajeze, conform competenţelor atribuite prin lege, depozitele de deşeuri;
e) să respecte condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare prevăzute în acordul şi/sau autorizaţia de mediu şi să garanteze, cu mijloace financiare, pentru aceasta;
f) să recupereze deşeurile refolosibile şi să le valorifice prin unităţi specializate;
g) să folosească pe terenurile agricole numai deşeurile autorizate de autorităţile competente pentru protecţia mediului, sănătate şi agricultură;
h) să depoziteze în mediul subteran deşeuri numai în cazul în care deţin acordul şi/sau autorizaţia de mediu.

Secţiunea a 3-a

Regimul îngrăşămintelor chimice şi al pesticidelor

Art. 26. - Îngrăşămintele chimice, pesticidele şi alte produse folosite în profilaxia fitosanitară, sanitar-umană şi veterinară se produc numai prin tehnologii şi biotehnologii autorizate.

Produsele vor fi însoţite la livrare de normele tehnice de utilizare autorizate, în condiţiile stabilite prin lege.

Art. 27. - Ministerele competente, cu avizul autorităţii centrale pentru protecţia mediului, au următoarele obligaţii:
a) să reglementeze regimul produselor fitosanitare şi al altor pesticide care se utilizează în profilaxia sanitar-umană şi veterinară;
b) să organizeze, la nivel teritorial, reţeaua de laboratoare pentru analiza şi controlul îngrăşămintelor chimice şi al pesticidelor, precum şi ale concentraţiilor pesticidelor în sol, recolte, furaje, produse agroalimentare vegetale şi animale;
c) să întocmească lista cu îngrăşămintele chimice şi pesticidele din ţară şi străinătate, precum şi cu limitele maxime admise ale concentraţiilor pesticidelor, potrivit standardelor internaţionale.

Lista îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor se întocmeşte în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi se actualizează anual.

Art. 28. - Autoritatea centrală pentru protecţia mediului, împreună cu autorităţile pentru agricultură, silvicultură, sănătate şi serviciile descentralizate ale acestora în unităţile administrativ-teritoriale, după caz, supraveghează şi controlează modul de aplicare a reglementărilor privind îngrăşămintele chimice şi pesticidele.

Art. 29. - Persoanele fizice şi juridice care produc, comercializează şi/sau utilizează îngrăşăminte chimice şi pesticide au următoarele obligaţii:
a) să ceară acordul şi/sau autorizaţia de mediu pentru fabricarea acestora;
b) să livreze, să manipuleze, să transporte şi să comercializeze îngrăşămintele chimice şi pesticidele ambalate cu inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire, în condiţii în care să nu provoace contaminarea mijloacelor de transport şi a mediului;
c) să depoziteze îngrăşămintele chimice şi pesticidele numai ambalate şi în locuri protejate;
d) să nu folosească îngrăşămintele chimice şi pesticidele în zonele sau pe suprafeţele unde sunt instituite măsuri speciale de protecţie;
e) să se administreze pesticide cu mijloace aviatice numai cu avizul agenţiilor pentru protecţia mediului, direcţiilor sanitare şi al comisiilor judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare;
f) să aplice, în perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu pesticide care sunt selective faţă de insectele polenizatoare;
g) să nu folosească momeli periculoase, cu excepţia cazurilor special autorizate.

Secţiunea a 4-a

Regimul privind asigurarea protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante şi securităţii surselor de radiaţii

Art. 30. - Regimul protecţiei populaţiei, mediului şi a bunurilor materiale împotriva expunerii la radiaţii ionizante şi asigurarea securităţii surselor de radiaţii se realizează prin aplicarea diverselor proceduri şi echipamente pentru menţinerea dozelor şi riscurilor la nivelul raţional cel mai scăzut, în limitele admise şi în scopul prevenirii accidentelor, limitării şi înlăturării consecinţelor acestora.

Art. 31. - Activităţile în domeniul nuclear necesită asigurarea mijloacelor de protecţie şi securitate şi se pot desfăşura numai în baza acordului şi autorizaţiei de mediu, eliberate potrivit art. 8.

Acordul şi autorizaţia de mediu privind instalaţiile cu risc nuclear major - centrale nuclearoelectrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear şi depozite finale de combustibil nuclear ars - se emit de către Guvern

Art. 32. - Autoritatea competentă în domeniul nuclear elaborează norme tehnice, standarde şi regulamente de aplicare privind:
a) protecţia populaţiei şi a mediului în zone de risc nuclear;
b) protecţia fizică a materialelor şi a instalaţiilor nucleare;
c) nivelurile şi planurile de intervenţie care privesc şi evenimentele transfrontieră;
d) transportul substanţelor radioactive;
e) proceduri specifice de autorizare. Procedura de autorizare pentru instalaţiile cu risc nuclear major se elaborează în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 33. - Controlul activităţilor nucleare se face de autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi de alte autorităţi competente potivit legii.

Autoritatea centrală pentru protecţia mediului are următoarele atribuţii:
a) organizează monitorizarea radioactivităţii mediului pe întregul teritoriu al ţării;
b) supraveghează, controlează şi dispune luarea măsurilor ce se impun pentru respectarea prevederilor legale privind radioprotecţia mediului;
c) colaborează cu organele competente în apărarea împotriva dezastrelor.

Art. 34. - Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear au următoarele obligaţii:
a) să respecte normele de radioprotecţie şi de securitate;
b) să evalueze, direct sau prin forurile autorizate, riscul potenţial, să efectueze bilanţul de mediu pentru activităţile existente şi să ceară autorizaţie de mediu;
c) să aplice procedurile şi să prevadă echipamentele pentru activităţile noi, care să permită realizarea nivelului raţional cel mai scăzut al dozelor şi riscurilor asupra populaţiei şi mediului, şi să ceară acord şi autorizaţie de mediu;
d) să ţină evidenţa strictă a surselor de radiaţii ionizante şi să le asigure protecţia fizică;
e) să aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminării radioactive a mediului şi de evaluare a expunerii grupurilor critice - populaţia din zona de supraveghere - care să asigure că nu vor fi încălcate condiţiile prevăzute în autorizaţie, de eliminări de substanţe radioactive şi că dozele se vor menţine în limitele admise;
f) să menţină în stare de funcţionare capacitatea de monitorizare a mediului local pentru a depista orice contaminare radioactivă semnificativă care ar rezulta dintr-o eliminare accidentală de substanţe radioactive;
g) să efectueze înregistrarea rezultatelor supravegherii şi a dozelor estimate pentru grupurile critice;
h) să raporteze, la intervalele stabilite, rezultatele înregistrărilor autorităţilor competente;
i) să raporteze prompt autorităţii competente orice creştere semnificativă a contaminării mediului şi dacă aceasta se datorează sau nu activităţii desfăşurate;
j) să verifice continuu exactitatea presupunerilor făcute prin evaluările probabilistice privind consecinţele radiologice ale eliberărilor radioactive.

CAPITOLUL III

Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii

Art. 35. - Autoritatea centrală pentru protecţia mediului, cu consultarea autorităţilor centrale de specialitate care gestionează resursele naturale, elaborează, pe baza prezentei legi, reglementări tehnice privind măsurile de protecţie a ecosistemelor, de conservare a biodiversităţii, de gospodărire durabilă a resurselor naturale şi pentru asigurarea sănătăţii umane.

La proiectarea lucrărilor care pot modifica cadrul natural al unei zone este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmată de avansarea soluţiilor tehnice de menţinere a zonelor de habitat natural, de conservare a funcţiilor ecosistemelor şi de ocrotire a organismelor vegetale şi animale, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei şi a condiţiilor impuse prin acordul şi/sau autorizaţia de mediu, precum şi monitorizarea proprie până la îndeplinirea acestora.

Suprafeţele terestre şi acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologică sunt gestionate de deţinătorii legali numai în cazul în care aceştia se angajează să aplice măsurile de conservare stabilite de autoritatea centrală pentru protecţia mediului.

Deţinătorii cu orice titlu, care aplică aceste măsuri, sunt scutiţi de impozit; deţinătorii particulari vor fi compensaţi în raport cu valoarea lucrărilor de refacere întreprinse. Protejarea unor specii şi organisme rare ameninţate cu dispariţia, conservarea biodiversităţii şi instituirea de arii protejate, precum şi măsurile stabilite de autorităţile pentru protecţia mediului sunt prioritare în raport cu alte interese. Autoritatea centrală pentru protecţia mediului, cu consultarea Academiei Române şi a Comisiei Naţionale UNESCO, stabileşte criteriile pentru instituirea ariilor protejate şi de conservare a biodiversităţii.

Secţiunea 1

Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice

Art. 36. - Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi ameliorarea calităţii şi productivităţii naturale ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale.

Art. 37. - Autoritatea centrală pentru protecţia mediului elaborează, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, reglementările privind:
a) normele tehnice referitoare la protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice, inclusiv a populaţiei umane în cazul poluărilor accidentale şi în context transfrontieră;
b) procedura de autorizare pentru exploatarea surselor de apă şi a ecosistemelor acvatice, realizarea construcţiilor hidrotehnice pentru lucrările de îndiguire şi regularizare a cursurilor de apă, de irigaţii şi de desecare-drenaj;
c) standardele de emisie;
d) standardele de calitate a apelor;
e) cerinţele de evacuare, epurare a apelor uzate şi limitare a evacuării de efluenţi în ape.

Art. 38. - Controlul respectării reglementărilor de protecţie a apelor şi a ecosistemelor acvatice este organizat şi exercitat de către autorităţile de mediu, de ape, sănătate şi de alte autorităţi, potrivit competenţelor legale.

Art. 39. - Autorităţile pentru protecţia mediului, pentru gospodărirea apelor, împreună cu autorităţile navigaţiei, supraveghează şi controlează respectarea prevederilor şi aplică măsurile legale privind protecţia apelor ca urmare a activităţilor de navigaţie, respectând convenţiile internaţionale în domeniu la care România este parte.

Art. 40. - Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:
a) să ceară acordul şi/sau autorizaţia de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. II la prezenta lege. Sunt exceptate de la autorizare puţurile forate la adâncimi până la 50 m pentru satisfacerea cerinţelor gospodăriilor individuale;
b) să respecte standardele de emisie şi de calitate a apelor, prevederile din acordul şi din autorizaţia de mediu şi să pună la dispoziţie laboratoarelor autorizate, la termenele stabilite, probele de apă pentru analiză;
c) să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede, deşeuri de orice fel şi să nu introducă în acestea explozibile, tensiune electrică, narcotice sau alte substanţe periculoase;
d) să nu spele în apele naturale autovehicule, utilaje şi ambalaje care au în conţinut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianţi, substanţe periculoase sau pesticide;
e) să execute toate lucrările de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrării faunei acvatice şi de ameliorare a calităţii apei, prevăzute cu termen în acordul şi în autorizaţia de mediu, şi să monitorizeze zona de impact;
f) să se doteze, în cazul deţinerii de nave, platforme plutitoare sau foraje marine, cu instalaţii de stocare sau de tratare a deşeurilor, instalaţii de epurare a apelor uzate şi racorduri de descărcare a acestora în instalaţii de mal sau plutitoare;
g) să amenajeze porturile cu instalaţii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deşeurilor petroliere, menajere sau de altă natură, stocate pe navele fluviale şi maritime, şi să constituie echipe de intervenţie în caz de poluare accidentală a apelor şi a zonelor de coastă;
h) să nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale şi să nu arunce de pe acestea nici un fel de deşeuri.

Secţiunea a 2-a

Protecţia atmosferei

Art. 41. - Prin protecţia atmosferei se urmăreşte prevenirea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi a bunurilor materiale.

Art. 42. - Autoritatea centrală pentru protecţia mediului promovează politicile regionale şi globale, fundamentând principiile şi acţiunile specifice, atât la nivel naţional, cât şi local, privind protecţia atmosferei.

Politica naţională de protecţie a atmosferei constă în principal din următoarele:
a) introducerea de tehnici şi tehnologii adecvate pentru reţinerea poluanţilor la sursă;
b) gestionarea resursei de aer, în sensul reducerii emisiilor de poluanţi până la realizarea celor mai scăzute niveluri şi care să nu depăşească capacitatea de regenerare a atmosferei;
c) gestionarea resursei de aer, în sensul asigurării calităţii corespunzătoare securităţii sănătăţii umane;
d) modernizarea şi perfecţionarea sistemului naţional de monitorizare integrată a calităţii aerului.

Art. 43. - Autoritatea centrală pentru protecţia mediului, cu consultarea ministerelor competente, elaborează normele tehnice, standardele şi regulamentele de aplicare privind:
a) calitatea aerului în funcţie de factorii poluanţi din atmosferă;
b) emisiile de poluanţi atmosferici pentru surse fixe şi mobile, precum şi condiţiile de restricţie sau de interdicţie pentru utilizare, inclusiv pentru substanţele care afectează stratul de ozon;
c) calitatea combustibililor şi carburanţilor, precum şi reglementările privind vânzarea-cumpărarea şi transportul acestora;
d) pragul fonic şi reglementări pentru limitarea zgomotelor;
e) supravegherea calităţii aerului, proceduri de prelevare şi analiză, amplasarea punctelor şi instrumentelor pentru probare şi analiză, frecvenţa măsurătorilor şi altele;
f) identificarea, supravegherea şi controlul agenţilor economici a căror activitate este generatoare de risc potenţial şi/sau de poluare atmosferică;
g) sistemul de notificare rapidă, în caz de poluare acută a atmosferei cu efecte transfrontieră, a autorităţilor desemnate cu aplicarea Convenţiei privind efectele transfrontieră ale accidentelor industriale. Normele tehnice, regulamentele de aplicare, respectiv standardele, se elaborează în termen de un an, respectiv 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 44. - Autoritatea centrală pentru protecţia mediului supraveghează şi controlează aplicarea prevederilor legale privind protecţia atmosferei, în care scop:
a) constată apariţia episoadelor de poluare a atmosferei, dă alertă şi/sau emite prognoze legate de acestea;
b) dispune încetarea temporară sau definitivă a activităţilor generatoare de poluare, în vederea aplicării unor măsuri de urgenţă sau pentru nerespectarea programului pentru conformare;
c) solicită măsuri tehnologice, aplică restricţii şi interdicţii în vederea prevenirii, limitării sau eliminării emisiilor de poluanţi;
d) aplică sancţiunile prevăzute de lege în caz de nerespectare a măsurilor dispuse.

Art. 45. - Proprietarii şi deţinătorii legali de teren sunt obligaţi să întreţină şi să extindă perdelele şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană.

Art. 46. - Autorităţile vamale au obligaţia să nu permită intrarea/ieşirea din ţară a surselor mobile poluante care nu respectă dispoziţiile autorităţilor competente, conform legii.

Art. 47. - Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii în domeniu:
a) să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici;
b) să doteze instalaţiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de măsură, să asigure corecta lor funcţionare, să asigure personal calificat şi să furnizeze, la cerere sau potrivit programului pentru conformare, autorităţilor pentru protecţia mediului, datele necesare;
c) să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor şi să nu pună în exploatare instalaţiile prin care se depăşesc limitele maxime admise;
d) să asigure, la cererea autorităţilor pentru protecţia mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activităţii generatoare de poluare;
e) să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, să verifice eficienţa acestora şi să pună în exploatare numai pe cele care nu depăşesc pragul fonic admis.

Secţiunea a 3-a

Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre

Art. 48. - Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toţi deţinătorii, indiferent cu ce titlu.

Art. 49. - Autoritatea centrală pentru protecţia mediului, cu consultarea ministerelor competente, stabileşte:
a) sistemul de monitorizare a calităţii solului în scopul cunoaşterii stării actuale şi a tendinţelor de evoluţie a acesteia;
b) reglementările privind protecţia calităţii solului, subsolului, a ecosistemelor terestre şi conservarea biodiversităţii;
c) procedura de autorizare privind probleme de protecţie a mediului, cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, amenajarea torenţilor pentru întocmirea amenajamentelor silvice, combaterea eroziunii solurilor, foraje de studii şi prospecţiuni geologice şi hidrogeologice, precum şi pentru activităţi miniere de extracţie;
d) reglementări privind refacerea cadrului natural în zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate de fenomene naturale sau de activităţi cu impact negativ asupra mediului.

Art. 50. -Autorităţile centrale pentru agricultură şi silvicultură au următoarele obligaţii:
a) să elaboreze reglementări privind sistemele de agricultură, tehnologiile de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, regenerarea pădurilor, recoltarea, colectarea şi transportul lemnului şi standardele de calitate a solurilor, în scopul menţinerii şi ameliorării acestora, eliminării consecinţelor negative asupra ecosistemelor terestre şi acvatice şi asigurării conservării funcţiilor specifice, biodiversităţii şi habitatelor naturale şi să le comunice autorităţii centrale pentru protecţia mediului;
b) să ţină evidenţa terenurilor devenite improprii pentru producţia agricolă şi să ofere, la solicitarea deţinătorilor, asistenţa tehnică de specialitate pentru ameliorarea sau schimbarea folosinţei;
c) să îndrume şi să exercite controlul tehnic de specialitate pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare şi agropedoameliorative;
d) să îndrume şi să ofere asistenţa tehnică, la cererea cultivatorilor de terenuri, privind cele mai adecvate tehnici şi tehnologii de gospodărire şi ameliorare a solurilor.

Art. 51. - Controlul asupra respectării reglementărilor legale privind protecţia şi conservarea, ameliorarea şi folosirea judicioasă a solurilor, a subsolului şi a ecosistemelor terestre se organizează şi se exercită de autorităţile pentru protecţia mediului, precum şi, după caz, de alte autorităţi ale administraţiei publice competente, potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 52. - Deţinătorii de terenuri cu orice titlu, în scopul asigurării protecţiei calităţii solurilor, au următoarele obligaţii:
a) să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii solurilor;
b) să asigure la amplasarea, proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de orice fel, ca şi la schimbarea destinaţiei terenurilor, condiţiile prevăzute în acord şi în autorizaţia de mediu;
c) să nu ardă miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără autorizaţie din partea autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Art. 53. - Deţinătorii, cu orice titlu, ai pădurilor, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier şi pajiştilor au următoarele obligaţii:
a) să menţină suprafaţa împădurită a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a jnepenişurilor, tufişurilor şi pajiştilor existente, fiind interzisă reducerea acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
b) să exploateze masa lemnoasă numai în limita posibilităţii pădurilor, stabilită de amenajamentele silvice şi aprobată prin lege;
c) să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare şi transport tehnologic al lemnului, stabilite conform legii, în scopul menţinerii biodiversităţii pădurilor şi a echilibrului ecologic;
d) să respecte regimul silvic pentru împădurirea suprafeţelor exploatate, stabilit de autoritatea centrală pentru silvicultură, în acord cu condiţiile de utilizare durabilă a pădurilor, prevăzute de autoritatea centrală pentru protecţia mediului;
e) să asigure aplicarea măsurilor speciale de conservare pentru pădurile cu funcţii deosebite de protecţie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare şi eroziune, pe grohotişuri, stâncării, la limita superioară de altitudine a vegetaţiei forestiere, precum şi pentru alte asemenea păduri;
f) să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase de pe păşunile împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a solului şi a resurselor de apă;
g) să asigure exploatarea raţională, organizarea şi amenajarea pajiştilor, în funcţie de capacitatea de refacere a acestora;
h) să exploateze resursele pădurii, fondul cinegetic şi piscicol, în limitele potenţialului de regenerare, potrivit prevederilor legale;
i) să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre.

Art. 54. - Persoanele fizice sau juridice, care prospectează sau exploatează resursele subsolului, au următoarele obligaţii:
a) să ceară acord şi/sau autorizaţie de mediu, potrivit legii, şi să respecte prevederile acestora;
b) să refacă terenurile afectate, aducându-le la parametrii productivi şi ecologici naturali sau la un nou ecosistem funcţional, în conformitate cu prevederile şi termenele din acordul şi/sau din autorizaţia de mediu, garantând mijloace financiare pentru aceasta şi monitorizând zona;
c) să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre orice situaţii accidentale care pun în pericol ecosistemul terestru şi să acţioneze pentru refacerea acestuia.

Secţiunea a 4-a

Regimul ariilor protejate şi al monumentelor naturii

Art. 55. - Pentru conservarea unor habitate naturale, a biodiversităţii care defineşte cadrul biogeografic al ţării, precum şi a structurilor şi formaţiunilor naturale cu valoare ecologică, ştiinţifică şi peisagistică, se menţine şi se dezvoltă reţeaua naţională de arii protejate şi de monumente ale naturii.

Ariile protejate şi monumentele naturii se declară prin acte sau reglementări cu caracter normativ, inclusiv prin amenajamentele silvice; cele declarate până la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează această calitate. Ariile protejate sunt evidenţiate în planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Art. 56. - Autoritatea centrală pentru protecţia mediului:
a) la propunerea Academiei Române, declară noi zone pentru extinderea reţelei naţionale de arii protejate şi monumente ale naturii şi le încadrează pe categorii;
b) organizează reţeaua de supraveghere, de pază a ariilor protejate şi a monumentelor naturii şi stabileşte regimul lor de administrare şi de abordare turistică;
c) controlează modul de aplicare a reglementărilor de către cei ce administrează ariile protejate şi monumentele naturii;
d) elaborează, editează, ţine la zi şi difuzează

"Catalogul ariilor protejate şi al monumentelor naturii", precum şi "Cartea roşie a speciilor de plante şi animale" din România.

Art. 57. - Autorităţile administraţiei publice locale asigură informarea agenţilor economici, a populaţiei şi a turiştilor cu privire la existenţa în zonă a ariilor protejate şi a monumentelor naturii, la semnificaţia lor, la regulile şi restricţiile stabilite, precum şi la sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea statutului acestora.

Art. 58. - Autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea agenţiilor pentru protecţia mediului, a altor organizaţii interesate, persoane fizice sau juridice, pe baza documentaţiei avizate de către Academia Română, pot să pună sub ocrotire provizorie, în vederea declarării, arii protejate sau monumente ale naturii ori anumite obiective care justifică aceasta.

Art. 59. - Deţinătorii de suprafeţe terestre sau acvatice limitrofe ariilor protejate, monumentelor naturii sau pe ale căror terenuri s-au identificat elemente susceptibile de a fi ocrotite sunt obligaţi să respecte statutul acestora pentru a asigura transmiterea lor generaţiilor viitoare.

Art. 60. - Culegerea şi comercializarea plantelor, capturarea prin orice mijloace, deţinerea şi comercializarea animalelor declarate monumente ale naturii, precum şi dislocarea, deţinerea şi comercializarea unor piese mineralogice, speologice şi paleontologice, provenite din locuri declarate monumente ale naturii, sunt interzise. Introducerea pe teritoriul ţării, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, de culturi de microorganisme, plante şi animale vii, fără acordul eliberat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului, cu consultarea Academiei Române, este interzisă.

Secţiunea a 5-a

Protecţia aşezărilor umane

Art. 61. - În procesul de dezvoltare social-economică, al planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi a localităţilor este obligatorie respectarea principiilor ecologice, pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos. În acest scop, consiliile locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice răspund pentru:
a) îmbunătăţirea microclimatului urban, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul localităţilor şi din zonele limitrofe acestora, înfrumuseţarea şi protecţia peisajului şi menţinerea curăţeniei stradale;
b) amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a se prejudicia salubritatea, ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;
c) respectarea regimului de protecţie specială a localităţilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora;
d) adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea densităţii de locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;
e) reglementarea, inclusiv prin interzicerea, temporară sau permanentă, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau a desfăşurării unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor cu predominanţa spaţiilor de locuit, zone destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului;
f) adoptarea de măsuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;
g) iniţierea pe plan local a unor proiecte de amenajare a grupurilor igienico-sanitare şi de întreţinere şi dezvoltare a canalizării stradale.

Art. 62. - Autorităţile pentru protecţia mediului precizează, la eliberarea acordului de mediu pentru planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsurile de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, zonele deteriorate şi condiţiile de refacere peisagistică şi ecologică a acestora şi de dezvoltare a spaţiilor verzi şi controlează realizarea acestora.

Art. 63. - Autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice şi juridice care administrează domeniul public au obligaţia să asigure realizarea măsurilor şi a condiţiilor prevăzute la art. 62.

Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în planurile urbanistice se face potrivit legii.

Art. 64. - Autorităţile pentru protecţia mediului şi consiliile locale vor iniţia acţiuni de informare şi participare, prin dezbatere publică privind programele de dezvoltare urbanistică şi gospodărie comunală, asupra importanţei măsurilor destinate protecţiei mediului şi aşezărilor umane.

CAPITOLUL IV

Atribuţii şi răspunderi

Secţiunea 1

Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor pentru protecţia mediului

Art. 65. - Autoritatea centrală pentru protecţia mediului are următoarele atribuţii şi răspunderi:
a) elaborează şi promovează strategia naţională de mediu pentru dezvoltarea durabilă, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi;
b) elaborează recomandările pentru strategiile sectoriale şi politica de mediu, stabilind termene în concordanţă cu etapele parcurse în tranziţia către economia de piaţă, precum şi planificarea de mediu corelată cu cea de amenajare a teritoriului şi de urbanism, restaurarea şi reconstrucţia ecologică, în scopul asigurării strategiei naţionale de mediu;
c) creează cadrul organizatoric care să permită accesul la informaţii şi participarea la deciziile privind mediul politici, reglementări, proceduri de autorizare, planuri de dezvoltare a teritoriului şi urbanism - pentru celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, a organizaţiilor neguvernamentale şi populaţiei;
d) iniţiază proiecte de legi, norme tehnice, reglementări, proceduri şi directive în concordanţă cu standardele internaţionale; avizează normele şi alte reglementări elaborate de alte ministere şi departamente, privitoare la activităţi cu impact negativ asupra mediului, sau de către organizaţii de protecţia mediului şi controlează aplicarea acestora. Proiectele de legi speciale, menţionate la cap. VI, vor fi iniţiate în termen de până la 2 ani, iar reglementările în termen de până la un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu excepţia cazurilor în care este altfel prevăzut în prezenta lege;
e) organizează sistemul naţional de monitorizare integrată de fond şi de impact, pentru toţi factorii de mediu şi sistemul de inspecţie privind mediul, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi;
f) creează cadrul instituţional-administrativ pentru identificarea şi promovarea programelor de cercetare, pentru formarea şi instruirea unui personal calificat pentru supraveghere, analiză, evaluare şi control al mediului şi atestă acest personal;
g) numeşte comisii de experţi, când este cazul, pentru revizuirea bilanţului de mediu; autorizează laboratoarele proprii pentru controlul calităţii mediului, al substanţelor şi deşeurilor periculoase, al pesticidelor şi indică tipurile de analize cerute şi laboratoarele de referinţă;
h) elaborează şi implementează programe; elaborează materiale educative privind importanţa protecţiei mediului;
i) urmăreşte aplicarea programului şi a măsurilor pentru respectarea convenţiilor internaţionale la care România este parte pe linie de mediu;
j) urmăreşte şi analizează aplicarea prezentei legi şi întocmeşte anual rapoarte privind starea mediului, pe care le prezintă Guvernului; rapoartele se publică;
k) colaborează cu organizaţii şi autorităţi similare din alte ţări şi reprezintă Guvernul în relaţiile internaţionale pe linie de protecţie a mediului;
l) propune Guvernului reduceri sau scutiri de taxe, impozite, precum şi alte facilităţi fiscale pentru titularii activităţilor care înlocuiesc substanţele periculoase în procesul de fabricaţie sau investesc în procesele tehnologice şi produse care reduc impactul sau riscul de impact negativ asupra mediului, ca şi pentru cei care realizează măsurile speciale de protecţie, conservare şi reconstrucţie ecologică, stabilite de autoritatea centrală pentru protecţia mediului;
m) aplică sancţiuni titularilor activităţilor pentru neconformare;
n) publică directive şi îndrumă celelalte ministere şi departamente, agenţii economici, persoanele fizice şi juridice, în scopul diminuării efectelor negative ale activităţilor economice asupra mediului şi încurajării tehnicilor şi tehnologiilor adecvate pentru mediu;
o) pune la dispoziţie celor interesaţi datele centralizate privind starea de mediu, programele şi politica centrală de protecţie a mediului;
p) se consultă periodic cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile pentru stabilirea strategiei generale de mediu şi luarea deciziilor în cazuri care pot afecta mediul;
r) pregăteşte, în colaborare cu Ministerul Finanţelor, aplicarea de noi instrumente financiare care favorizează protecţia şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu, în conformitate cu cele aplicate pe plan internaţional;
s) organizează, în termen de 2 ani de la promulgarea prezentei legi, corpul de control ecologic;
t) în situaţii speciale, constatate pe baza datelor obţinute din supravegherea mediului, autoritatea centrală de mediu are împuternicirea de a declara, cu informarea Guvernului, zone de risc înalt de poluare în anumite regiuni ale ţării şi obligaţia de a elabora, împreună cu alte instituţii centrale şi autorităţile locale, programe speciale pentru înlăturarea riscului survenit în aceste zone. După eliminarea factorilor de risc înalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evoluţiei stării mediului, zona respectivă este declarată reintrată în normalitate.

Art. 66. - Agenţiile pentru protecţia mediului îndeplinesc la nivel teritorial atribuţiile şi răspunderile autorităţii centrale pentru protecţia mediului căreia i se subordonează, potrivit art. 65 lit. b), c), d), h), i), j), m), o), p), r) şi t), şi fac raport cu privire la activităţile desfăşurate pe perioada anului financiar şi a aplicării programelor de mediu, pe care îl publică în presa locală.

Art. 67. - Pentru exercitarea funcţiilor sale autoritatea centrală pentru protecţia mediului:
a) solicită informaţiile necesare: ministerelor, autorităţilor administraţiei publice locale, persoanelor fizice şi juridice, cu referire la prevederile art. 65 lit. a), b), d), e), f), h), i), j), l), p), r) şi t);
b) numeşte pe inspectorii şefi şi acreditează inspectorii la nivel teritorial.

Art. 68. - Inspectorii numiţi de autoritatea centrală pentru protecţia mediului, pentru a-şi exercita atribuţiile pot intra, în condiţiile legii, cu autorizaţia autorităţilor de mediu, oricând şi în orice incintă unde se desfăşoară o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului. Persoana fizică sau juridică prejudiciată, ca urmare a exercitării atribuţiilor de inspecţie, poate depune plângere la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data constatării acesteia.

Cuantumul compensaţiei pentru eventualele daune produse se stabileşte prin acordul părţilor, iar în caz de neînţelegeri, de către instanţa competentă.

Secţiunea a 2-a

Atribuţii şi răspunderi ale altor autorităţi centrale şi locale

Art. 69. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să comunice autorităţii centrale pentru protecţia mediului, respectiv agenţiilor teritoriale, toate informaţiile solicitate conform art. 67 lit. a) şi să aplice prevederile prezentei legi.

Art. 70. - Autorităţile administraţiei publice centrale au următoarele obligaţii:
a) să asigure în structura lor organizatorică compartimente cu atribuţii în protecţia mediului, încadrate cu personal de specialitate;
b) să dezvolte, cu sprijinul autorităţii centrale pentru protecţia mediului, programe de restructurare în acord cu strategia naţională pentru mediu şi politicile de mediu şi să asiste pe agenţii economici din subordine la implementarea programelor, pentru conformare;
c) să elaboreze normele şi reglementările specifice domeniului de activitate pe linia protecţiei mediului şi să le înainteze pentru avizare autorităţii centrale pentru protecţia mediului;
d) să semnaleze măsura în care unele prevederi pot împiedica vreo autoritate să acţioneze eficient pentru protecţia mediului şi totodată să arate progresul făcut prin aplicarea prezentei legi.

Art. 71. - Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii şi răspunderi:
a) supraveghează evoluţia stării de sănătate a populaţiei în raport cu calitatea mediului;
b) controlează calitatea apei şi a produselor alimentare;
c) elaborează, în colaborare cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului, norme de igienă a mediului şi controlează respectarea acestora;
d) raportează periodic despre influenţa mediului asupra sănătăţii populaţiei şi colaborează cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului în stabilirea şi aplicarea măsurilor privind ameliorarea calităţii vieţii.

Rapoartele se publică anual;
e) colaborează cu celelalte ministere cu reţea sanitară proprie în vederea cunoaşterii exacte a stării de sănătate a populaţiei şi de protecţie a mediului din domeniile lor de activitate.

Art. 72. - Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii:
a) elaborează norme şi instrucţiuni specifice, în concordanţă cu legislaţia internă şi cu respectarea principiilor ecologice ale protecţiei mediului, pentru domeniile sale de activitate;
b) supraveghează respectarea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a normelor de protecţia mediului pentru activităţile din zonele militare;
c) controlează acţiunile şi aplică sancţiuni pentru încălcarea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a legislaţiei de protecţia mediului în domeniul militar.

Art. 73. - Ministerul Educaţiei Naţionale asigură adaptarea planurilor şi programelor de învăţământ, la toate nivelurile, în scopul însuşirii noţiunilor şi principiilor de ecologie şi de protecţia mediului, pentru conştientizarea, instruirea şi formarea în acest domeniu.

Art. 74. - Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare promovează tematici de studii şi programe de cercetare care răspund priorităţilor stabilite de autoritatea centrală pentru protecţia mediului în acest domeniu.

Art. 75. - Ministerul Transporturilor şi Ministerul de Interne asigură, pe baza normelor avizate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului, controlul:
a) gazelor de eşapament;
b) intensităţii zgomotelor şi vibraţiilor produse de autovehicule;
c) transportului de materiale.

Art. 76. - Autoritatea Naţională pentru Turism şi Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează programe educaţionale în scopul formării unui comportament responsabil faţă de mediu şi încurajează aplicarea principiilor ecoturismului.

Art. 77. - Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii şi răspunderi:
a) supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, în acord cu planificarea de mediu;
b) supraveghează pe agenţii economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi dezvoltă sisteme de colectare a deşeurilor refolosibile;
c) adoptă programe pentru dezvoltarea reţelelor de canalizare, de colectare a apelor pluviale, de aprovizionare cu apă potabilă, pentru spaţii de epurare a apelor uzate ale localităţilor, precum şi pentru transportul în comun;
d) asigură servicii cu specialişti în ecologia urbană şi protecţia mediului şi colaborează în acest scop cu autorităţile competente pentru protecţia mediului;
e) promovează o atitudine corespunzătoare a comunităţilor în legătură cu importanţa protecţiei mediului.

Art. 78. - Autorităţile vamale îndeplinesc atribuţiile ce le revin prin prezenta lege.

Art. 79. - Poliţia şi Garda financiară sunt obligate să acorde sprijin, la cerere, reprezentanţilor autorităţilor pentru protecţia mediului în exercitarea atribuţiilor lor.

Secţiunea a 3-a

Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice

Art. 80. - Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, în care scop:
a) solicită autorităţilor pentru protecţia mediului acord şi/sau autorizaţie de mediu, după caz, potrivit prezentei legi;
b) asistă persoanele împuternicite cu inspecţia, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii, toate documentele relevante, şi le facilitează controlul activităţilor şi prelevarea de probe;
c) se supun ordinului de încetare temporară sau definitivă a activităţii;
d) suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului;
e) asigură sisteme proprii de supraveghere a instalaţiilor şi proceselor tehnologice şi pentru analiza şi controlul poluanţilor pe raza de incidenţă a activităţilor desfăşurate şi evidenţa rezultatelor, în scopul prevenirii şi evitării riscurilor tehnologice şi eliberărilor accidentale de poluanţi în mediu şi raportează lunar rezultatele supravegherii mediului autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) informează autorităţile competente şi populaţia, în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau de accident major;
g) restructurează, pentru activităţile existente, şi propun, la solicitarea autorizaţiei de mediu, programe pentru conformare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi;
h) adoptă soluţii adecvate pentru mediu la propunerea proiectelor sau activităţilor noi, precum şi pentru modificarea celor existente;
i) nu degradează mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.

Art. 81. - Răspunderea pentru prejudiciu are caracter obiectiv, independent de culpă. În cazul pluralităţii autorilor, răspunderea este solidară.

În cazul activităţilor generatoare de risc major, asigurarea pentru daune este obligatorie.

CAPITOLUL V

Sancţiuni

Art. 82. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 83. - Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

1. Cu amendă de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor din lege, privind:
a) obligaţiile autorităţilor publice centrale şi locale menţionate la art. 9 alin. 3, art. 12 alin. 1, art. 15 alin. 2, art. 32, 39, 45, art. 61 lit. a), d)-f), art. 63 alin. 1, art. 69, art. 70 lit. a)-c), art. 71 lit. a)-d), art. 72, 73, 74, 75, 76, art. 77 lit. a)-e), art. 78 şi 79;
b) cererea de acord/autorizaţie menţionată la art. 52 lit. c);
c) reglementările menţionate la art. 52 lit. a);
d) reglementările pentru protecţia ecosistemelor terestre menţionate la art. 53 lit. a), c) şi la art. 80 lit. i).

2. Cu amendă de la 2.000.000 lei la 12.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 10.000.000 lei la 60.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor din lege privind:
a) obligaţiile autorităţilor publice locale menţionate la art. 20, art. 25 lit. d) şi f), art. 57, art. 61 lit. b) şi art. 63 alin. 2;
b) furnizarea şi utilizarea datelor corecte în elaborarea studiilor de impact menţionate la art. 12 alin. 3;
c) măsurile, dotările, prevederile legale menţionate la art. 47 lit. e) şi art. 53 lit. h);
d) reglementările pentru îngrăşăminte chimice, pesticide şi orice alte substanţe chimice, protecţia apelor şi arii protejate menţionate la art. 29 lit. c) şi art. 40 lit. d).

3. Cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor din lege privind:
a) obligaţiile autorităţilor administraţiei porturilor menţionate la art. 40 lit. g);
b) conformarea la dispoziţiile autorităţii pentru protecţia mediului, menţionate la art. 47 lit. d) şi art. 80 lit. b);
c) cererea de acord/autorizaţie menţionată la art. 16-18, art. 22 lit. b), art. 25 lit. a)-c), g), h), art. 29 lit. a), e) şi g), art. 34 lit. b) şi c), art. 35 alin. 2, art. 40 lit. a), art. 52 lit. b), art. 54 lit. a), art. 60 alin. 2 şi art. 80 lit. a) şi g);
d) standardele, normele, performanţele tehnologice, menţionate la art. 34 lit. a), art. 40 lit. b) şi art. 47 lit. c);
e) reglementările pentru îngrăşăminte chimice, pesticide şi orice alte substanţe chimice, utilizarea de resurse de radiaţii ionizante, protecţia atmosferei şi apelor, exploatarea raţională a resurselor naturale şi respectarea regimului special de protecţie, menţionate la art. 29 lit. b), d) şi f), art. 34 lit. j), art. 40 lit. c), f) şi h), art. 47 lit. a), art. 53 lit. b), art. 59, art. 60 alin. 1 şi art. 61 lit. c);
f) sistemele proprii de supraveghere menţionate la art. 22 lit. c), art. 34 lit. e) şi f) şi art. 47 lit. b);
g) evidenţa substanţelor menţionate la art. 22 lit. a) şi art. 34 lit. d), g) şi h);
h) refacerea cadrului natural şi/sau conservarea naturii, menţionată la art. 25 lit. e), art. 40 lit. e), art. 53 lit. f) şi g) şi art. 80 lit. d) şi h).

4. Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 84. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, de către personalul împuternicit al administraţiei publice judeţene şi locale şi de personalul Ministerului Apărării Naţionale împuternicit în domeniile sale de activitate, potrivit competenţelor legale. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 30 de zile de la data comunicării actului. Plângerile se soluţionează de către judecătoria competentă.

Prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25, 26 şi 27, sunt aplicabile.

Art. 85. - Constituie infracţiuni faptele menţionate mai jos şi se pedepsesc astfel:

1. Cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă de la 250.000 lei la 1.500.000 lei, dacă acestea au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală:
a) arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice (art. 55 alin. 2 şi 3);
b) defrişarea vegetaţiei lemnoase din afara fondului forestier, situată pe terenuri cu pante foarte mari sau la limita superioară a vegetaţiei forestiere [art 53 lit. e)];
c) provocarea de poluare accidentală, datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcţionării instalaţiilor, echipamentelor tehnologice şi de tratare şi neutralizare, menţionate în prevederile acordului şi/sau autorizaţiei de mediu [art. 80 lit. e)];
d) provocarea de poluare prin evacuarea, cu ştiinţă, în apă, în atmosferă sau pe sol, a unor deşeuri sau substanţe periculoase [art. 80 lit. i)].

2. Cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 500.000 lei la 3.000.000 lei, dacă faptele au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală:
a) nerespectarea restricţiilor sau interdicţiilor stabilite pentru protecţia apelor şi atmosferei [art. 36-39, art. 40 lit. a), b), c), e), f), g) şi h) şi art. 47 lit. a)-d)];
b) folosirea de momeli periculoase şi de mijloace electrice pentru omorârea animalelor sălbatice şi a peştilor în scopul consumului sau comercializării [art. 29 lit. g) şi art. 40 lit. c)];
c) spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide şi de alte substanţe periculoase, precum şi a utilajelor cu care s-au transportat sau aplicat acestea [art. 40 lit. d)];
d) producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană [art. 47 lit. e)];
e) nerespectarea restricţiilor şi a interdicţiilor la vânat şi pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege şi în zonele cu regim de protecţie integrală [art. 53 lit. h) şi art. 60 alin. 1];
f) continuarea activităţii după suspendarea acordului sau autorizaţiei de mediu (art. 10 alin. 2);
g) nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase [art. 22 lit. a) şi art. 29 lit. c)].

3. Cu închisoare de la 1 la 5 ani:
a) eliberarea acordului şi/sau autorizaţiei de mediu fără documentaţia obligatorie şi completă (art. 9 alin. 3);
b) prezentarea în studiile şi analizele de impact a unor concluzii şi informaţii false (art. 12 alin. 3);
c) introducerea în ţară a unor deşeuri sau substanţe periculoase în scopul depozitării şi/sau distrugerii (art. 17);
d) nesupunerea la testare a oricărei substanţe noi din ţară sau străinătate (art. 16-18);
e) transportul sau tranzitul de pesticide, substanţe sau deşeuri periculoase fără autorizaţie [art. 16, 17 şi art. 22 lit. b)];
f) omisiunea de a raporta prompt despre orice accident major [art. 22 lit. c)];
g) incinerarea deşeurilor periculoase în instalaţii neomologate [art. 25 lit. c)];
h) amenajarea, fără autorizaţie, de depozite subterane sau de suprafaţă pentru deşeuri periculoase [art. 25 lit. d) şi h)];
i) depozitarea în spaţii subterane a deşeurilor sau substanţelor periculoase [art. 25 lit. d) şi h)];
j) fabricarea, livrarea şi utilizarea substanţelor periculoase şi a pesticidelor neautorizate (art. 26);
k) nerespectarea interdicţiilor în legătură cu utilizarea pe terenuri agricole de pesticide sau îngrăşăminte chimice [art. 29 lit. d), e) şi f)];
l) provocarea, datorită nesupravegherii surselor de radiaţii ionizante, a contaminării mediului şi/sau a expunerii populaţiei la radiaţii ionizante [art. 34 lit. f)];
m) omisiunea de a raporta prompt creşterea peste limitele admise a contaminării mediului [art. 34 lit. i)];
n) descărcarea apelor uzate şi a deşeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale [art. 40 lit. h)];
o) ascunderea unor date sau difuzarea de către funcţionarii publici de informaţii false în legătură cu calitatea mediului şi sănătatea umană [art. 65 lit. j) şi art. 69];
p) continuarea activităţii după dispunerea încetării acesteia [art. 80 lit. c)];
r) neluarea măsurilor de limitare a impactului asupra mediului a substanţelor sau deşeurilor periculoase (art. 20);
s) aprobarea şi facilitarea intrării în ţară a deşeurilor şi substanţelor periculoase (art. 21).

4. Cu închisoare de la 2 la 7 ani:
a) aplicarea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor de intervenţie în caz de accident nuclear;
b) refuzul intervenţiei în cazul poluării accidentale a apelor şi a zonelor de coastă [art. 40 lit. g)];
c) provocarea, cu ştiinţă, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanţe sau deşeuri periculoase [art. 40 lit. h)].

5. Dacă faptele prevăzute la pct. 3 şi 4 au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 182 din Codul penal ori au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naţionale, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte.

Art. 86. - Constatarea şi cercetarea infracţiunilor se fac din oficiu de către organele de urmărire penală, conform competenţei legale.

Art. 87. - Organizaţiile neguvernamentale au drept la acţiune în justiţie în vederea conservării mediului, indiferent cine a suferit prejudiciul.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 88. - În sensul prezentei legi autoritatea centrală de protecţia mediului este Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.

Art. 89. - În scopul aplicării eficiente a măsurilor de protecţia mediului, se vor reglementa prin legi speciale, revizuite sau noi, care să dezvolte dispoziţiile generale din prezenta lege, domeniile:
a) regimul substanţelor şi al deşeurilor periculoase;
b) gospodărirea deşeurilor menajere, industriale şi agricole;
c) regimul pesticidelor;
d) regimul privind asigurarea radioprotecţiei;
e) desfăşurarea activităţilor nucleare şi asigurarea securităţii surselor de radiaţii, inclusiv răspunderea civilă pentru daune nucleare;
f) gospodărirea apelor şi a ecosistemelor acvatice;
g) gospodărirea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
h) protecţia Litoralului şi a zonelor costiere;
i) piscicultura şi pescuitul;
j) protecţia atmosferei;
k) gospodărirea şi conservarea pajiştilor;
l) gospodărirea fondului forestier;
m) protecţia fondului cinegetic şi vânătoarea;
n) ocrotirea albinelor şi protecţia florei melifere;
o) gospodărirea obiectivelor de interes speologic, geologic şi paleontologic;
p) ariile protejate şi monumentele naturii;
r) răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului.

Art. 90. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 9/1973 privind protecţia mediului înconjurător, publicată în Buletinul Oficial nr. 91 din 23 iunie 1973, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

ANEXA Nr. I

ÎNŢELESUL unor termeni în sensul prezentei legi


* acord de mediu - actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite condiţiile de realizare a unui proiect sau a unei activităţi din punct de vedere al impactului asupra mediului;
* arie protejată - o zonă delimitată geografic, cu elemente naturale rare sau în procent ridicat, desemnată sau reglementată şi gospodărită în sensul atingerii unor obiective specifice de conservare; cuprinde parcuri naţionale, rezervaţii naturale, rezervaţii ale biosferei, monumente ale naturii şi altele;
* atmosferă - masa de aer care înconjoară suprafaţa terestră, incluzând şi stratul de ozon;
* autorizaţie de mediu - actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite condiţiile şi parametrii de funcţionare, pentru activităţile existente şi pentru cele noi, pe baza acordului de mediu;
* autorizaţie pentru activitatea nucleară - act tehnico-juridic prin care autoritatea competentă de reglementare autorizează pe titularul activităţii să amplaseze, să proiecteze, să achiziţioneze, să fabrice, să producă, să construiască, să transporte, să importe, să exporte, să primească, să localizeze, să pună în funcţiune, să posede, să folosească, să opereze, să transfere, să dezafecteze şi să dispună de orice sursă de radiaţii ionizante, instalaţii nucleare sau amenajări pentru gospodărirea deşeurilor radioactive;
* bilanţ de mediu - procedură de a obţine informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare şi anticipate, care face parte din acţiunea de evaluare a impactului asupra mediului;
* biodiversitate - diversitatea dintre organismele vii provenite din ecosistemele acvatice şi terestre, precum şi dintre complexele ecologice din care acestea fac parte; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii şi între diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii şi între ecosisteme;
* biotehnologie - aplicaţie tehnologică în care se utilizează sisteme biologice, organisme vii, componentele sau derivatele acestora, pentru realizarea sau modificarea de produse sau procedee cu folosinţă specifică;
* deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizicochimice şi structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversităţii şi productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate, afectarea echilibrului ecologic şi al calităţii vieţii cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, ca şi prin amenajarea necorespunzătoare a teritoriului;
* deşeuri - substanţe rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile;
* deşeuri periculoase - deşeuri toxice, inflamabile, explozive, infecţioase, corosive, radioactive sau altele, care, introduse sau menţinute în mediu, pot dăuna acestuia, plantelor, animalelor sau omului;
* dezvoltare durabilă - dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a le satisface pe ale lor;
* echilibru ecologic - ansamblul stărilor şi interrelaţiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica armonioasă a acestuia;
* ecosistem - complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi micoorganisme şi mediul lor lipsit de viaţă, care interacţionează într-o unitate funcţională;
* ecoturism - practicarea unui turism cu respectarea regulilor de protecţie a mediului;
* efluent - orice formă de deversare în mediu, emisie punctuală sau difuză, inclusiv prin scurgere, jeturi, injecţie, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;
* emisii - poluanţi evacuaţi în mediu, inclusiv zgomote, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, care se manifestă şi se măsoară la locul de plecare din sursă;
* evaluarea impactului asupra mediului - cuantificarea efectelor activităţii umane şi a proceselor naturale asupra mediului, a sănătăţii şi securităţii omului, precum şi a bunurilor de orice fel;
* habitat - locul sau tipul de loc în care un organism sau o populaţie există în mod natural;
* mediu - ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale;
* monitorizarea mediului - sistem de supraveghere, prognoză, avertizare şi intervenţie, care are în vedere evaluarea sistematică a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi semnificaţiei ecologice a acestora, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se impun;
* monument al naturii - specii de plante şi animale rare sau periclitate, arbori izolaţi, formaţiuni şi structuri geologice de interes ştiinţific sau peisagistic;
* poluant - orice substanţă solidă, lichidă, sub formă gazoasă sau de vapori ori formă de energie (radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii) care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale;
* prejudiciu - efect cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului provocat de poluanţi, activităţi dăunătoare sau dezastre;
* program pentru conformare - plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale precizate prin prevederile autorizaţiei de mediu, de către autoritatea competentă, în scopul respectării reglementărilor privind protecţia mediului;
* resurse naturale - totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană: resurse neregenerabile - minerale şi combustibili fosili -, regenerabile - apă, aer, sol, floră, faună sălbatică - şi permanente - energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor;
* risc ecologic potenţial - probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi prevenite pe baza unui studiu de evaluare;
* substanţe periculoase - orice substanţă sau produs care, folosit în cantităţi, concentraţii sau condiţii aparent nepericuloase, prezintă risc semnificativ pentru om, mediu sau pentru bunurile materiale; pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corosive, iritante, mutagene, radioactive;
* sursă de radiaţii ionizante - entitate fizică, naturală, fabricată sau utilizată ca element al unei activităţi care poate genera expuneri la radiaţii, prin emitere de radiaţii ionizante sau eliberare de substanţe radioactive;
* titularul proiectului sau al activităţii - persoana fizică sau juridică, care propune, deţine şi/sau gospodăreşte o activitate economică sau socială;
* utilizare durabilă - folosirea resurselor regenerabile într-un mod şi o rată care să nu conducă la declinul pe termen lung al acestora, menţinând potenţialul lor în acord cu necesităţile şi aspiraţiile generaţiilor prezente şi viitoare;
* zonă umedă - zonă cu exces de umiditate care include mlaştini, regiuni inundabile, limane, estuare şi lagune.

ANEXA Nr. II

LISTA
activităţilor care sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru eliberarea acordului şi/sau autorizaţiei de mediu

1. Transporturi

1.1. Trafic rutier

 1. autostrăzi;
 2. şosele cu flux intens;
 3. alte drumuri principale; toate drumurile din ariile protejate;
 4. parcuri pentru staţionare (terenuri sau clădiri) pentru mai mult de 300 de maşini;
 5. linii noi de transport în comun.

1.2. Trafic feroviar

 1. noi linii de cale ferată;
 2. alte instalaţii feroviare, inclusiv dublarea sau extinderea liniilor existente.

1.3. Navigaţie pe ape

 1. instalaţii portuare pentru navele companiilor publice de navigaţie;
 2. porturi industriale cu instalaţii fixe de încărcare şi descărcare;
 3. porturi de agrement cu mai mult de 100 de locuri de acostare (amarare);
 4. căi navigabile.

1.4. Navigaţie aeriană

 1. aeroporturi;
 2. aerodromuri, cu excepţia helioporturilor;
 3. helioporturi în ariile protejate.

2. Energie

2.1. Producţie de energie
a) instalaţii destinate producerii de energie nucleară (centrale nuclearoelectrice), instalaţii în care are loc o reacţie nucleară autoîntreţinută (reactori de cercetare), instalaţii destinate extracţiei şi producţiei de combustibili nucleari şi alte instalaţii generatoare de radiaţii ionizante;
b) instalaţii termice destinate producţiei de energie cu putere mai mare de 10 MW;
c) centrale hidroelectrice cu putere mai mare de 1 MW;
d) instalaţii geotermice, inclusiv cele care exploatează căldura apelor subterane;
e) uzine de gaz, cocserii, instalaţii de lichefiere a cărbunelui;
f) prospectarea, explorarea şi exploatarea petrolului, gazului natural sau cărbunelui şi a altor resurse minerale, inclusiv a celor din mare.

2.2. Transport şi stocare de energie

 1. instalaţii de transport prin conducte al combustibililor sau carburanţilor lichizi ori gazoşi;
 2. liniile aeriene şi cabluri de înaltă tensiune îngropate, dimensionate pentru 220 kV sau mai mult;
 3. rezervoarele destinate stocărilor de gaz, de combustibili sau de carburanţi;
 4. depozite de cărbune şi de alte resurse minerale;
 5. construirea mijloacelor de transport pentru hidrocarburi, substanţe şi deşeuri periculoase.

3. Construcţii hidrotehnice

 1. a) lucrări de regularizare a nivelului sau a scurgerii apelor din lacurile naturale;
 2. b) amenajări hidrotehnice ca: îndiguiri, corecţii, instalaţii pentru reţinerea aluviunilor sau pentru protecţia contra inundaţiilor;
 3. c) descărcări de material sedimentar în lacuri;
 4. d) exploatarea de pietriş, nisip, nămol terapeutic sau de alte materiale din lacuri, cursuri de apă sau din pânzele de apă subterană (cu excepţia extragerilor punctuale motivate de prevenirea inundaţiilor);
 5. e) lucrări de captare a apelor subterane şi de suprafaţă;
 6. f) lucrări de amenajare a zonei de coastă şi de exploatare a resurselor naturale aferente;
 7. g) puţuri de alimentare cu apă mai adânci de 50 m.

4. Eliminarea deşeurilor şi a ambalajelor

 1. a) depozite destinate stocării temporare sau definitive a deşeurilor periculoase şi radioactive;
 2. b) instalaţii de prelucrare şi tratare a deşeurilor radioactive;
 3. c) cimitire;
 4. d) descărcări şi/sau depozitări de materiale inerte;
 5. e) descărcări controlate, bioactive;
 6. f) descărcări controlate pentru deşeuri stabilizate;
 7. g) instalaţii destinate triajului, tratării, reciclării sau incinerării deşeurilor;
 8. h) depozite provizorii pentru deşeuri sub formă lichidă, solidă sau păstoasă (mâloasă);
 9. i) instalaţii de tratare a apelor uzate.

5. Apărarea naţională*)

 1. a) arsenale, terenuri de tir şi de exerciţii pentru armată;
 2. b) aerodromuri militare;
 3. c) alte instalaţii aparţinând armatei, care sunt asimilabile unuia dintre tipurile de instalaţii menţionate în prezenta anexă.

6. Sport, turism, agrement

 1. a) teleferice şi teleschiuri (pentru punerea în valoare turistică a noilor pârtii de schi sau a noilor zone situate în domeniile de schi deja existente ori pentru legarea între ele a diferitelor pârtii de schi);
 2. b) piste pentru vehicule cu motor, destinate manifestărilor sportive;
 3. c) tunuri cu zăpadă;
 4. d) stadioane care au tribune fixe prevăzute să adăpostească mai mult de 20.000 de spectatori;
 5. e) parcuri de distracţie;
 6. f) zone verzi.

7. Industrie

 1. a) uzine de aluminiu;
 2. b) oţelării;
 3. c) uzine de metale neferoase;
 4. d) instalaţii destinate pretratării şi topirii metalelor vechi;
 5. e) instalaţii pentru sinteza produşilor chimici, inclusiv a apei grele;
 6. f) instalaţii pentru transformarea produselor chimice;
 7. g) depozite destinate stocării produselor chimice;
 8. h) fabrici de explozivi şi de muniţii;
 9. i) abatoare şi măcelării cu o capacitate de producţie mai mare de 5.000 tone pe an;
 10. j) fabrici de ciment;
 11. k) fabrici de sticlă cu capacităţi de producţie mai mari de 20.000 tone pe an;
 12. l) fabrici de celuloză şi hârtie;
 13. m) fabrici destinate extragerii şi transformării lianţilor şi materialelor care conţin lianţi;
 14. n) fabrici care produc panouri de aglomerate;
 15. o) instalaţii pentru prelucrarea lemnului;
 16. p) instalaţii pentru produse textile şi de pielărie;
 17. r) fabricarea, comercializarea şi utilizarea substanţelor periculoase şi a pesticidelor;
 18. s) instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice;
 19. t) unităţi industriale pentru fabricarea produselor alimentare şi agrotehnice;
 20. u) unităţi de ecarisaj.

8. Alte lucrări sau instalaţii

 1. a) îmbunătăţiri funciare realizate prin lucrări de artă, precum şi intervenţiile pe suprafeţe care sunt mai mari de 200 ha şi/sau acompaniate de măsuri tehnice în scopuri agricole, ca irigarea sau desecarea terenurilor agricole pe suprafeţe mai mari de 20 ha, ca şi proiecte generale de scoatere din circuitul agricol;
 2. b) cariere de pietriş, nisip şi alte exploatări de extragere a materialelor nefolosite în scopul producerii de energie;
 3. c) construcţii şi instalaţii pentru creşterea animalelor de fermă, cu capacităţi mai mari de:
 4. - 100 locuri pentru bovinele de carne;
 5. - 500 locuri pentru porcii pentru carne;
 6. - 6.000 locuri pentru găini ouătoare;
 7. - 6.000 locuri pentru pui pentru carne;
 8. - 1.500 locuri pentru curcani pentru carne;
 9. d) centre comerciale;
 10. e) locuri de transbordare a mărfurilor şi centre de distribuire;
 11. f) echipamente fixe destinate transmiterii electrice sau radioelectrice de semnale, imagini sau sunete (numai echipamentele de transmisie), cu o putere mai mare de 500 kW;
 12. g) defrişări de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier;
 13. h) amenajări piscicole;
 14. i) importul şi exportul plantelor şi ale animalelor din fauna şi flora spontană;
 15. j) planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Lista activităţilor care se supun procedurii de evaluare a impactului pentru obţinerea acordului şi/sau autorizaţiei de mediu se va completa de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului cu orice activitate nouă, necunoscută la data întocmirii listei.
*) Cu respectarea legislaţiei în domeniul apărării naţionale.

Accesări: 11609
Print Friendly, PDF & Email

Sustinem