Legea nr. 5 din 6 martie 2000

Categoria părinte: Resurse Categorie: Legislatie Publicat: Miercuri, 28 Aprilie 2010 Tipărire Email

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, potrivit anexelor nr. I-IV care fac parte integrantă din prezenta lege.

(2) În înţelesul prezentei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.

Art. 2. - Legea evidenţiază zonele naturale protejate de interes naţional şi identifică valorile de patrimoniu cultural naţional, care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori.

Art. 3. - Lucrările de salvare, protejare şi de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publică, de interes naţional.

Art. 4. - (1) Zonele naturale protejate de interes naţional şi monumentele naturii, precum şi gruparea geografică şi localizarea teritorială a zonelor naturale protejate de interes naţional sunt prevăzute în anexa nr. I la prezenta lege.

(2) Regimul zonelor naturale protejate de interes naţional se reglementează prin lege specială.

Art. 5. - (1) Valorile de patrimoniu cultural de interes naţional sunt prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale, cu sprijinul autorităţilor publice centrale cu atribuţii în domeniu, vor delimita, în baza unor studii de specialitate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, zonele de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III.

(3) În vederea instituirii zonelor protejate autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi documentaţiile de urbanism şi regulamentele aferente, elaborate şi aprobate potrivit legii, care vor cuprinde măsurile necesare de protecţie şi conservare a valorilor de patrimoniu cultural naţional din zonă.

(4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va întocmi Metodologia de elaborare a documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

Art. 6. - Anexele nr. I şi III la prezenta lege se pot reactualiza periodic, pe măsura identificării de noi valori de patrimoniu natural sau cultural, precum şi a modificărilor intervenite asupra valorilor protejate. Declararea şi delimitarea zonelor protejate aferente noilor valori de patrimoniu se fac potrivit legii.

Art. 7. - Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, care vor asigura preluarea acestor prevederi în documentaţiile de amenajare a teritoriului judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.

Art. 8. - (1) Lucrările necesare de salvare, cercetare, restaurare, protejare, conservare şi de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes naţional se vor executa numai în baza avizelor şi aprobărilor autorităţilor administrative şi forurilor ştiinţifice din domeniu, prevăzute de lege. Aceste lucrări se cuprind în listele de investiţii anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de documentaţii tehnico-economice elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, şi se finanţează, în completare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, prin legile bugetare anuale.

(2) Finanţarea totală sau parţială a lucrărilor se poate face şi de alţi investitori, persoane fizice sau persoane juridice, din donaţii sau din alte fonduri alocate de organisme internaţionale sau din resurse financiare obţinute în baza unor convenţii bilaterale ori multilaterale, în condiţiile stabilite de lege.

Art. 9. - Nerespectarea măsurilor specifice de conservare şi de protejare a zonelor protejate atrage, potrivit legii, răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 10. - (1) Până la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III, în condiţiile art. 5 alin. (2), se instituie zone de protecţie a monumentelor istorice, de 100 metri în municipii şi oraşe, de 200 metri în comune şi de 500 metri în afara localităţilor.

(2) Distanţele sunt măsurate de la limita exterioară a terenurilor aferente monumentelor istorice definite la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi dispoziţiile referitoare la avizarea lucrărilor în zonele de protecţie a monumentelor, prevăzute la art. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 august 1992, cu modificările ulterioare, nu se mai aplică în cazul valorilor de patrimoniu cultural naţional prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VASILE LUPU

Bucureşti, 6 martie 2000.

Accesări: 13774
Print Friendly, PDF & Email

Sustinem